home  
 

17 June 2017. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

กรุณาคลิกกิจกรรม - Back to Events
  คลิกตรงรูปจะได้ขยายเห็นรูปใหญ่ - Auf ein beliebiges Photo clicken, um es in der Vergrösserung zu sehen - Click on any photo to see it in a larger resolution.
 
 
 
 
 
 
Last update: April 9, 2018