home  
 

รูปจากการประชุมสามัญประจำปี 2010 ที่ ซูริค - Photo gallery - Generalversammlung in Zürich

กรุณาคลิคกิจกรรม - Back to Events
  คลิคตรงรูปจะได้ขยายเห็นรูปใหญ่ - Click on any photo to see it in a larger resolution.
 

   
   
Last update: November 3, 2010