home  
 

June 17 and July 15, 2017. การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

กรุณาคลิกกิจกรรม - Back to Events
  คลิกตรงรูปจะได้ขยายเห็นรูปใหญ่ - Auf ein beliebiges Photo clicken, um es in der Vergrösserung zu sehen - Click on any photo to see it in a larger resolution.
 
 
 
 
 
 
Last update: August 10, 2017